KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin  ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan DOÇ. DR. ALEV  EKEN (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin  olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine  ve buna ilişkin gerek sizin gerekse Veri Sorumlusunun hak ve yükümlülükleri  konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.  

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak faaliyetlerimizi icra ederken;  Kliniğimiz tarafından farklı kanallarla mevzuata, politikalarımıza ve üstlenilen  yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır.  Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler  kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve  aktarılabilmektedir.  

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme  amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmakla beraber, doğru ve güncel olarak belirli, açık  ve meşru amaçlar için işlenecektir.  

II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 

Kişisel verileriniz, DOÇ. DR. ALEV EKEN tarafından verilen hizmet, ürün ya da  faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan  yöntemlerle, klinik birimlerimiz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil  uygulamalar, etkinlikler, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak  toplanmaktadır. Aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel  veriler işlenebilmektedir:  

Adı ve soyadı, TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet  ve sair kimlik verileri,  

Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, faks numarası ve sair  iletişim verileri,  

Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile elde edilen kişisel  veriler ile internet sitesinin ziyaret edilmesi halinde dijital iz verisi, 

Tıbbi tanı, tahlil sonuçları gibi sağlık verileri, 

Kişinin fotoğrafı gibi görsel veriler,

Muayenehanemizin ziyaret edilmesi halinde kamera kayıtları görüntüleri,

Tanı ve tedavi amacıyla edindiğimiz veriler,

İş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş  dâhil sair kişisel verileriniz ile çalışan ya da ilişkili çalışan olmanız halinde özlük  dosyasının oluşturulması için gerekli olan verileriniz, hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız  ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,  

Nüfus kayıt örneği bilgileri, adli sicil kaydı,  

Eğitim durumuna dair diploma bilgileri,  

Banka hesap numarası, IBAN numarası, faturalama bilgileri, maaş ve işçilik  alacağı bilgileri ve ödeme bilgileri gibi finansal veriler,  

Ayrıca internet sitemizdeki iletişim ve online randevu formu ile bilgilerinizi  tarafımıza iletmeniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz  işlenebilecektir.  

Kişisel verileriniz;  

Dermatoloji Alanında verilen hizmetin yerine getirilebilmesi,  

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve  Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel  Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili  diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,  

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve  bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  

Hasta takip formlarının oluşturulması,  

Protokol defterlerinin tutulması,  

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri  muhafaza edilmesi,  

Randevuların takip edilmesi,  

Hizmet sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi,  

Muayenehanemizin faaliyet konusuna ilişkin stratejilerinin belirlenmesi,   Fatura tanzim edilebilmesi ve mutabakatların takibi,  

Malzeme tedariki aşamasında ve satın alma sonrası fatura kontrollerinde  iletişim sağlanması, 

Anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilebilmesi,  

Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep  edilen bilgileri paylaşılması,  

Muayenehanemizdeki sistem ve uygulamalarla ilgili olarak veri güvenliği  kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,  

Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi  amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin  saklanması,  

Kimlik teyidi yapılabilmesi,  

Hasta memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara  cevap verilebilmesi,  

Hizmet ve tedavi kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet  sunulması,  

Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve  teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının  hastalara sunulması,  

Cari hesapların tutulması,  

Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,  

İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili  finansal mutabakat sağlanması,  

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve  denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli  bilgi ve onayların temini,  

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza  edilmesi,  

Bina güvenliğinin sağlanması çerçevesinde ziyaretçi kayıtlarının tutulması,   Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini  sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası  yapılması,  

Çalışanların ay boyunca yapmış olduğu çalışmalarına karşılık; maaş  hesaplaması, SGK primlerinin, mesai-maaş tutarlarının ödemelerinin yapılması, 

İşten ayrılan çalışanın her türlü işçilik alacağı ve tazminat ödemelerinin  düzenli ve eksiksiz doğru kanallara iletilmesi,  

Çalışanlara yönelik eğitim, organizasyon, seyahat ve sair işlemlerin tatbik  edilmesi amacıyla işlenebilecektir.  

Ayrıca bunlarla sınırlı olmaksızın, DOÇ. DR. ALEV EKEN hizmet sırasında ve  hizmet sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi,  finansal rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Veri  Sorumlusu, kişisel verilerinizi işlerken, imkân dâhilindeki teknolojik desteklerle alakalı  teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik  çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.  

III. Kişisel Verilerinizin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun  olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları  dâhilinde, mevzuat ve politikalarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla  iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, kliniğimiz  bünyesindeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı  doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, tedarikçilerimiz, yurt içinde ve  yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile  paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında  aktarılabilecektir. 

IV. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız  

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki  haklara sahipsiniz,  

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme,  

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri  bilme,  

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların  düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme,  

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin  silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  halinde zararın giderilmesini talep etme.  

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı  kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı  içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun  şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak  yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini  içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün  içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır. 

V. Veri Güvenliği  

Veri sorumlusu, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri  çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla  korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde  bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.  

Yukarıdaki aydınlatma metninde yer alan hususlarla ilgili DOÇ. DR. ALEV  EKEN ile iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.  

İşbu Aydınlatma Metni DOÇ. DR. ALEV EKEN ile imzalamış olduğunuz her  türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  

DOÇ. DR. ALEV EKEN  

Adres : Remzi Oğuz Arık Mahallesi John F. Kennedy Caddesi No:24/15  Çankaya/Ankara  

Telefon : 0312 468 73 66  

Mail adresi : draleveken@gmail.com  

Web site : www. aleveken.com

 Başvuru Formu      |      Saklama ve İmha Politikası